Đóng

------ Thông báo -------

07/08/2019

31/07/2019: BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN-CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 179.000 CP (tỷ lệ 4,87%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 195.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 374.100 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,18%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 31/07/2019.

Nguồn HNX

------ Thông báo ------- Related