Đóng

Quan hệ cổ đông

17/08/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Nguyễn Thanh Mai bổ sung thêm “Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.000 CP” theo yêu cầu của Sở GDCK Hà Nội

Bổ sung thêm mục số 7 về “Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua: 22.000 CP” trong báo cáo giao dịch của bà Trần Nguyễn Thanh Mai ngày 14/08/2020 do cung cấp thiếu nội dung theo yêu cầu của Sở GDCK Hà Nội.

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related