Đóng

Quan hệ cổ đông

17/11/2020

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ TRẦN THỊ THANH THÚY – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA – đã bán 149.000 CP

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related