Đóng

Quan hệ cổ đông

09/11/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA – đã bán 10.900 CP

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related