Đóng

Quan hệ cổ đông

28/11/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA – đã mua 200 CP

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related