Đóng

Quan hệ cổ đông

14/01/2022

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 432.800 CP (tỷ lệ 11,79%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 78.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 510.900 CP (tỷ lệ 13,91%)
– Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ nắm giữ
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/12/2021.

Nguồn: hnx.vn

Quan hệ cổ đông Related