Đóng

Đại hội cổ đông

03/04/2021

Chương trình đại hội 2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

8h00 – 8h30          Đón khách và đăng ký Cổ đông.

8h30 – 8h40           Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội.

                                 Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

                                 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

                                 Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký.

8h40 – 8h50           Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)

                                 Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và biểu quyết thông qua

8h50 – 9h30           Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:

                                 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

                                 Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2020. (đã kiểm toán)

                                 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và KH 2021 của Ban kiểm soát.

                                 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của HĐQT; KH  2021 và định                                       hướng phát triển

                                 Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA”.

9h30-10h00           Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGĐ, báo cáo Ban kiểm soát.

10h00- 10h10        Giải lao.

10h10-10h40        Thông qua các Tờ trình bao gồm:

                                 Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGĐ.

                                 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.

                                 Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020.

                                 Tờ trình thông qua Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021

                                 Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

                                 Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty                                        CP MERUFA”.

                                 Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty                                     CP MERUFA”.

                                 Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát                                       Công ty CP MERUFA”.

10h40-11h00         Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

11h00                      Bế mạc Đại hội

<Liên kết xem tài liệu đại hội>


Đại hội cổ đông Related