Đóng

cong-bo-24h-2020

Nghị quyết 29/NQ-HĐQT 01/07/2020 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 17 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 01/07/2020 V/v đầu tư dây chuyền sản xuất găng và huy động vốn từ các đối tác Xem tại đây
Lý lịch Thành viên 24/06/2020 Lý lịch thành viên bổ sung Hội đồng quản trị-Cn Bùi Minh Tuấn- đã thông qua tại ĐHD8CĐ 2020 Xem tại đây
 Nghị quyết 27/NQ-HĐQT 20/06/2020 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 16 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức còn lại của năm 2019 là 6% Xem tại đây
Nghị quyết 25/NQ-ĐHĐCĐ 20/06/2020 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020 ngày 20/06/2020 Xem tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 (Đợt 2) 08/06/2020 Thư mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 Xem tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 (Đợt 1) 06/06/2020 Thư mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 Xem tại đây
Thông báo 161/TB-CT
(thay cho CV 160)
27/04/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt Xem tại đây
Thông báo 160/TB-CT 24/04/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt Xem tại đây
Nghị quyết 14/NQ-HĐQT 24/04/2020 Nghị quyết HĐQT lần họp thứ 15, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức 2019. Xem  tại đây
Công văn 1725//ĐHKD-THKT 07/04/2020 Thông báo chấp nhận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Sở KHĐT TP.HCM Xem tại đây
Báo cáo thường niên 2019 18/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019  Xem tại đây
Công văn 094/ĐC-BCTC-CT 18/03/2020 Văn bản đính chính về Báo cáo tài chính 2019 có sự nhầm giá trị thuyết minh giữa 2 khoản mục của Thuyết minh 33

Xem tại đây

Công văn 088/TB-CT 17/03/2020 Thông báo/Chấp nhận đề nghị hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020-

Xem tại đây

đây

Công văn 90/CV-CT 17/03/2020 Gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Xem tại đây

Nghị quyết 08/NQ-HĐQT 17/03/2020 Về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Xem tại đây

Thông báo 057/TB-CT 18/02/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem tại đây

Báo cáo  05/CT-HĐQT 30/01/2020 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2019

Xem tại đây

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT 17/01/2020 Nghị quyết HĐQT lần thứ 14 nhiệm kỳ IV (2017-2022) về ngày chốt danh sách và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các vấn đề quan trọng khác

Xem tại đây

Danh sách Cổ Đông NN, CĐ lớn 02/01/2020 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2019.

Xem tại đây