Đóng

Công bố 24h 2021

BẢNG THÔNG TIN

 Công văn đến  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hồ Thị Quế – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA –
Công văn đến 068 17/02/2021 Báo cáo kết quả giao dịch CP của bà Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát Cty CP Merufa Xem
Báo cáo giao dịch cổ phiếu 06/02/2021  Ông PHẠM KIM HẢI – ỦY VIÊN HĐQT – đăng ký bán 135.300 CP       (nguồn hnx.vn)  Xem
Báo cáo quản trị Công ty 26/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2020 Xem
Nghị quyết 67/NQ-HĐQT 22/01/2021 Nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 22 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông Xem
Báo cáo định kỳ 13/01/2021 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020 (Chốt ngày 05/11/2020) Xem
Công văn đến 012 07/01/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Hồ Thị Quế – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 3.000 CP Xem
Công văn đến 009 06/01/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 115.475 CP Xem
Công văn đến 008 06/01/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 10.000 CP Xem