Đóng

------ Thông báo -------

07/08/2019

31/07/2019: CÔNG TY CP TOÀN VIỆT KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Toàn Việt- Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 374.200 CP (tỷ lệ 10,18%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 374.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 31/07/2019.

Nguồn HNX

------ Thông báo ------- Related