Đóng

Đại hội cổ đông

14/09/2017

Đại hội cổ đông 2013

Xem

Xem

Biên bản cuôc họp Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2013 – NEW Xem
1  Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2013 (newmời tất cả các cổ đông tham dự) Xem
2  Giấy ủy quyền họp Đại hôi đồng cổ đông MERUFA 2013 Xem
3  Thông báo cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức  năm 2012 (đợt 2) Xem
4  Chương trình Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2013 Xem
5  Báo cáo kiểm điểm thưc hiện Nghị quyết của HĐQT, kỳ họp 2, nhiệm kỳ III (họp tháng 11/2012) Xem
6 Báo cáo hoạt động của Hôi đồng Quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 Xem
7  Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quyết định của  Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Xem
8  Báo cáo kết quả SXKD 2012- Kế hoạch SXKD 2013 của Tổng Giám đốc Xem
 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty năm 2012 Xem
 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty qui I- 2013 Xem
Kế hoach sản xuất, kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2013 Xem
9  Mười sự kiện tiêu biểu của MERUFA năm 2012 Xem
10  Phương án phân chia lợi nhuận công ty năm 2012  Xem
11 Kế hoạch phân phối lơi nhuận sau thuế năm 2013 Xem
12  Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2012 (cần Add-on PDF vào IE, FireFox để xem trên trình duyệt hoăc download về)
13  Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2012 Xem
14  Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần MERUFA Xem
15 Các hình ảnh, biểu đồ, chỉ tiêu kinh tế 2011-2012, giải thưởng Nhà nước về KHCN 2012 Xem
Đại hội cổ đông Related