Đóng

Quan hệ cổ đông

16/09/2020

Đại hội đồng cổ đông 2020 (Bất thường)

A PHẦN MỞ ĐẦU
1 Thư mời tham dự Đại hôi
Xem
2 Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội Xem
3 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội                                              (tải file .pdf về)
Docs
4 Quy chế đại hội Xem
 B NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1  Tờ trình về việc thông qua dự án mở rộng sản xuất  Xem
2 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Xem
3 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem
 4 Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Cty với các bên có liên quan Xem
Cập nhật sau khi kết thúc Đại hội
 1 Thông qua biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2020 Xem
2 Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 (dự thảo) Xem

 

Quan hệ cổ đông Related