Đóng

08/06/2020

Đại hội Cổ đông 2020

A Báo cáo tài chính 2019  đã kiểm toán Xem
B Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem
C Những điểm bổ sung vào Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa Xem Update sau ĐH
D Những điểm bổ sung trong quy chế quản trị nội bộ MERUFA Xem Update sau ĐH
1 Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem
2 Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội Xem
3 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội                                              (tải file .pdf về)
Docs
4 Báo cáo của HĐQT Xem
5 Báo cáo của Ban TGĐ Xem
6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Xem
7  Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán  Xem
8 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2019 Xem
9 Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch 2020 và phân phối lợi nhuận 2020 Xem
10 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán năm 2019 của Ban kiểm soát Xem
Cập nhật sau khi kết thúc Đại hội
11 Nghị quyết của Hội đồng cổ đông thường niên 2020-Chính thức Xem
12 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 20-06-2020 Xem
13 Điều lệ  update (qui chế bầu cử) (qui định về trích lập sử dụng các quĩ thuộc chủ sở hữu cty) Update

 

Quan hệ cổ đông Related