Đóng

Điều lệ công ty

01/11/2017

Điều lệ Công ty

Điều lệ 2021  được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021 (ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Điều lệ 2020  được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/06/2020 (ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Điều lệ 2018  được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/05/2018 (ĐHĐCĐ thường niên 2018)

Điều lệ 2017  được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017 (ĐHĐCĐ thường niên 2017)

 

Điều lệ công ty Related