Đóng

Quan hệ cổ đông

17/03/2020

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội

Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020 về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông đến trong khoảng tháng 06-2020

 

– Văn bản hủy ngày chốt cuối cùng để Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 

– Văn bản hủy ngày đăng ký cuối cùng mã chứng khoán MRF của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.Hồ Chí Miinh

 

– Công văn gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Quan hệ cổ đông Related