Đóng

Tin tức

16/10/2020

Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 21, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 02

Nghị quyết của HĐQT kỳ họp lần thứ 21, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 02 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2020

2. Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): Ngày tổ chức sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

3. Địa điểm thực hiện: Tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh.

4. Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:

  1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu).
  2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
Tin tức Related