Đóng

Quan hệ cổ đông

22/06/2020

Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 16 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức còn lại của năm 2019

Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 16 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức còn lại của năm 2019 là 6%

Quan hệ cổ đông Related