Đóng

Quan hệ cổ đông

04/08/2020

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức và chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; Trả cổ tức còn lại của năm 2019

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức và chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; Trả cổ tức còn lại của năm 2019:
– Ngày chốt danh sách: 27/08/2020;
– Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Trong tháng 09/2020
– Ngày trả cổ tức: 18/09/2020

Chi tiết tải [File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related