Đóng

Quan hệ cổ đông

04/05/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026)

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) là ông Vũ Văn Minh

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related