Đóng

Quan hệ cổ đông

07/10/2021

Nghị quyết về điều chỉnh của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021

Nghị quyết về điều chỉnh của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related