Đóng

Quan hệ cổ đông

06/02/2021

PHẠM KIM HẢI – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ BÁN 135.300 CP

PHẠM KIM HẢI – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ BÁN 135.300 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Kim Hải
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.300 CP (tỷ lệ 3,68%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.300 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/02/2021.
Nguồn: hnx.vn
Quan hệ cổ đông Related