Đóng

Thông tin công bố

13/04/2018

Thông báo của HĐQT về việc hiệu chỉnh Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 05/04/2018

Thông báo của HĐQT về việc hiệu chỉnh Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 05/04/2018

Nay HĐQT Công ty Cổ phần Merufa thông báo về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền hoặc ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do tính sai thời gian tối thiểu theo Nghị định: 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 như sau:

Nội dung cũ đã công bố Nội dung đính chính
Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 17h00 ngày 24/04/2018 Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 26/04/2018

Trân trọng thông báo!

Thông tin công bố Related