Đóng

Quan hệ cổ đông

07/01/2021

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ HỒ THỊ QUẾ – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Hồ Thị Quế – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 3.000 CP

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related