Đóng

Quan hệ cổ đông

06/01/2021

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG PHẠM XUÂN MAI – THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 115.475 CP

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related