Đóng

Quan hệ cổ đông

24/10/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA  đăng ký mua 6.000 CP

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related