Đóng

Quan hệ cổ đông

08/03/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký mua 20.000 CP

[File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related