Đóng

Quan hệ cổ đông

08/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa

Mã chứng khoán: MRF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch:  UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021 

  1. Lý do và mục đích

– Thực hiện quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

  1. Nội dung cụ thể
    • Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung cụ thể:

2.1.1– Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

2.1.2– Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): Ngày tổ chức sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

2.1.3– Địa điểm thực hiện: Tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh.

2.1.4– Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:

a. Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông năm 2020.

b. Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết thực hiện năm 2020, Kế hoạch SXKDnăm 2021.

c. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2020(đã kiểm toán).

d. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2020 và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

e. Báo cáo của Ban kiểm soát 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

f. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

g. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 theo danh sách do Ban kiểm soát trình lên.

h. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính.

i. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính.

j. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính.

k. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính.

l. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Chi tiết tại [File đính kèm]

Quan hệ cổ đông Related