Đóng

Đại hội cổ đông

03/04/2021

Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

I. Thông báo mời họp:

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Xem tại đây)

1.  Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội

3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội

II. Tài liệu:

  A. Các báo cáo

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

2. Báo cáo tài chính 2020  đã kiểm toán.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 và định hướng năm 2021.

B. Các tờ trình

1. Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty (Xem tại đây)

Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2021 (Xem tại đây)

2. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020.

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch năm 2021 phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Báo cáo năm 2020lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

7. Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (Xem tại đây)

Toàn văn Quy chế Nội bộ Quản trị năm 2021 (Xem tại đây)

8. Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế Hoạt động của HĐQT (Xem tại đây)

Toàn văn Dự thảo Quy chếHoạt động của HĐQT (Xem tại đây)

9. Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế Hoạt động của BKS (Xem tại đây)

Toàn văn Dự thảo Quy chếHoạt động của BKS (Xem tại đây)

10. Tờ trình thông qua Giao dịch của công ty với các bên có liên quan (Xem tại đây)

11. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu. (Xem tại đây)

12. Tờ trình về phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát (Xem tại đây)

 

C. Biên Bản họp và Nghị Quyết 

1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

 

Đại hội cổ đông Related