Đóng

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm Năm 2021 MERUFA_CBTT Báo cáo Tài chính 2021 15/03/2022 Xem tại đây
Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm Năm 2020 MERUFA_CBTT Báo cáo Tài chính 2020 20/03/2021 Xem tại đây
Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm Năm 2019 MERUFA_CBTT Báo cáo Tài chính 2019 14/03/2020 Xem tại đây
Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm Năm 2018 MERUFA_CBTT Báo cáo Tài chính 2018 21/03/2019 Xem tại đây
Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm Năm 2017 MERUFA_CBTT Báo cáo Tài chính 2017 30/03/2018 Xem tại đây
Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm Năm 2016 MERUFA công bố TT về Báo Cáo Tài Chính năm 2016 đã được kiểm toán 30/03/2017 Xem tại đây
Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm Năm 2015 MERUFA_CBTT Báo cáo Tài chính 2015 Đã kiểm toán_gửi lại, theo yêu cầu của UBCKNN 16/04/2017 Xem tại đây

Báo cáo tài chính – Công ty đại chúng – Năm
Năm 2014 MERUFA_CBTT Báo cáo Tài chính Đã kiểm toán năm 2014_Ký ngày16/3/2015 _ Gửi lại, theo yêu cầu của UBCKNN 15/04/2017 Xem tại đây