Đóng

Quan hệ cổ đông

29/12/2023

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI

Ngày 29/12/2023 Công ty Cổ phần Merufa đã nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên, cụ thể như sau:

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.017.365 CP (tỷ lệ 14,98%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.021.165 CP (tỷ lệ 15,03%)
– Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ nắm giữ
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/12/2023.

Quan hệ cổ đông Related