Đóng

Đại hội cổ đông

22/04/2024

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT NỘI DUNG File đính kèm
I Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024:
I.1 Nghị Quyết ĐHDCĐ thường niên 2024 (Đã đính chính) Xem tại đây
I.2 Biên bản họp ĐHDCĐ thường niên 2024 (Đã đính chính) (Kèm BB kiểm phiếu tại đây) Xem tại đây
II Các báo cáo
II.1 Tờ trình và Báo cáo kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT Xem tại đây
II.2 Tờ trình và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và KH 2024 của Ban kiểm soát. Xem tại đây
II.3 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 Xem tại đây
II.4 Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX Xem tại đây
III Các tờ trình
III.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. Xem tại đây
III.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023. Xem tại đây
III.3 Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024. Xem tại đây
III.4 Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 Xem tại đây
III.5 Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan Xem tại đây
III.6 Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 Xem tại đây
III.7 Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn  HNX Xem tại đây

 

 

Đại hội cổ đông Related