Đóng

Công bố 24h 2018

 

gửi
Nghị quyết  112/NQ-HĐQT 15/10/2018 HĐQT yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cụ thể ghi trong nghị quyết 15/10/2016

Xem tại đây

Thông báo chọn Cty kiểm toán 13/10/2018 Ký hợp đồng với Cty kiểm toán UHY đễ thực hiện báo cáo tài chính của Merufa kết thúc ngày 31/12/2018 13/10/2018

Xem tại đây

Nghị quyết  111/NQ-HĐQT 07/09/2018 Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Cty Merufa 07/09/2018

Xem tại đây

Thông báo số:446/TB-CT 30/07/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 30/07/2018

Xem tại đây

Thay đổi nhân sự 16/07/2018 Quyết định miễn nhiệm chức danh KTT  16/07/2018

Xem tại đây

Nghị quyết 100/NQ-HĐQT Bất thường
14/07/2018
V/v triển khai thực hiện KH quí III, miễn nhiệm chức vụ KTT, chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 2017. 14/07/2018

Tải về tại đây

QĐ giải thể Cty CP Mỹ Bích-Công ty liên kết của Cty CP Merufa Bất thường
29/05/2018
MRF_CBTT về việc quyết định giải thể Công ty Cổ phần Mỹ Bích – Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Merufa 29/05/2018

Xem tại đây

Điều lệ Công ty 12/05/2018 Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua ngày 12/05/2018 14/05/2018

Xem tại đây

Biên bản ĐHĐCĐ 2018 12/05/2018 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức ngày 12/05/2018 13/05/2018

Xem tại đây

Nghị quyết 2018 Bất thướng
12/05/2018
Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2018 ngày 12/05/2018 13/05/2018

Xem tại đây

Báo cáo của HĐQT Bất thường
09/05/2018
Báo cáo 2018 của HĐQT về tình hình quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh …. 09/05/2018

Xem tại đây

Thư mời họp Bất thường
27/04/2018
Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hộiMẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hôi
27/04/2018

Xem tại đây

CV của sở KH & ĐT Tp Hồ Chí Minh Bất thường MERUFA – Công văn của Sở Kế hoach và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh đồng ý về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 26/04/2018

Xem tại đây

Thông báo (2) Bất thường 13/04/2018 MERUFA – Đính chính thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự  hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13/04/2018

Xem tại đây

Thông báo Bất thường 11/04/2018 MERUFA – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự  hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 11/04/2018

Xem tại đây

Thông báo của HĐQT Bất thường 05/04/2018 MERUFA – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 05/04/2018

Xem tại đây

Quyết định của HĐQT Bất thường15/01/18 MERUFA – Quyết định cử người công bố thông tin của HĐQT 15/01/2018

Xem tại đây

Giấy ủy quyền Bất thường15/01/18 MERUFA – Giấy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin 15/01/2018

Xem tại đây


CBTT bất thường
Bất thường 10/01/2018 MERUFA – THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KỂ TỪ 01-01-2018 08/01/2018


Xem tại đây