Đóng

Công bố 24h 2021

BẢNG THÔNG TIN

Thông báo GDCP 06/05/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Vĩnh San San-KTT–Đăng ký mua CP Xem
Thông báo GDCP 06/05/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu bà Lê Vĩnh San San – KTT Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Thông báo GDCP 06/05/2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Nghị quết HĐQT 06/NQ-HĐQT 29/04/2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) Xem
Thông tin SYLL 28/04/2021  Lý lịch thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) Xem
Nghị quết  02/NQ-ĐHĐCĐ 24/04/2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 Xem
Tài liệu đại hội 24/04/2021 Thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2021 Xem
Nghị quết HĐQT 083/NQ-HĐQT 12/04/2021 -Về y/c nhóm CĐ bầu lại TV hội đồng quản trị và BKS trước thời hạn và quyết định của HĐQT không bầu lại.-Đề suất tăng thù lao chủ tịch HĐQT và trưởng BKS.-Thông qua các nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Xem 
Công văn đến 141 10/04/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Công văn đến 140 10/04/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Công văn đến 127 31/03/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Vĩnh San San – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký mua 1.500 CP Xem
Báo cáo thường niên 2020 26/03/2021 Báo cáo thường niên 2020 Xem
Thông báo 105 08/03/2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Xem
Công văn đến 099 08/03/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký mua 20.000 CP Xem
Công văn đến 071 17/02/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA Xem 
 Công văn đến 072 17/02/2021  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hồ Thị Quế – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA – Xem
Công văn đến 070 17/02/2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Công văn đến 068 17/02/2021 Báo cáo kết quả giao dịch CP của bà Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát Cty CP Merufa Xem
Báo cáo giao dịch cổ phiếu 06/02/2021  Ông Phạm Kim Hải – UV HĐQT – đăng ký bán 135.300 CP       (nguồn hnx.vn)  Xem
Báo cáo quản trị Công ty 26/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2020 Xem
Nghị quyết 67/NQ-HĐQT 22/01/2021 Nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 22 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông Xem
Báo cáo định kỳ 13/01/2021 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020 (Chốt ngày 05/11/2020) Xem
Công văn đến 012 07/01/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Hồ Thị Quế – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 3.000 CP Xem
Công văn đến 009 06/01/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 115.475 CP Xem
Công văn đến 008 06/01/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 10.000 CP Xem