Đóng

Công bố 24h 2023

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CÔNG BỐ

CÔNG VĂN NGÀY TRÍCH YẾU NỘI DUNG
Thông báo 5394/TB-SGDHN 15/12/2023 Thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Merufa (MCK: MRF) Xem
QĐ của SGDCK HN 11/12/2023 Quyết định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) về Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa Xem
 Bản điều lệ công ty  28/11/2023 Điều lệ Công ty cổ phần Merufa năm 2023 Xem
Nghị quyết 186/NQ-HĐQT 28/11/2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua sửa đổi vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung Xem
Nghị quyết 182/23/NQ-HĐQT 21/11/2023 Nghị quyết HĐQT về thành lập tiểu ban quản lý để xây dựng nhà cấp 4 ở Phú Nhuận, Hóc Môn; giao ban điều hành hoàn thiện các thủ tục về trả cổ phiếu thưởng… Xem
Thông báo 813/23/TB-MRF 17/11/2023 Merufa thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Xem
Thông báo 812/23/TB-MRF 17/11/2023 Merufa báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần  từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem
Thông báo 745/23/TB-MRF 26/10/2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem
Thông báo 744/23/TB-MRF 26/10/2023 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem
Nghị quyết 178/23/NQ-HĐQT 26/10/2023 Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem
Công văn 741/23/CB-MRF 26/10/2023 MERUFA Công bố thông tin về việc UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành CP để trả cổ tức năm 2022 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem
Nghị quyết 174/23/NQ-HĐQT 16/10/2023 Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Xem
714/23/CB-MRF 16/10/2023 Merufa công bố giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 Xem
675/23/CB-MRF 07/10/2023 CTCP Merufa công bố thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 9 Xem
Báo cáo trích hnx 06/10/2023 Báo cáo  thay đổi sở hữu của cổ đông lớn-Công Ty TNHH Thiên Hải Xem
Nghị quyết 172/NQ-HĐQT 22/08/2023 Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm và Ban điều hành xây dựng kế hoạch 2024 Xem
BÁO CÁO 18/07/2023 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Xem
Danh sách CĐ 14/07/2023 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023 Xem
Nghị quyết 166/NQ/HĐQT 20/06/2023 Nghị quyết về thống nhất lựa chọn Cty kiểm toán UHY, tạm dừng bán CP công ty SAM… Xem
Thông báo 283/23/TB-MRF 10/05/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức còn lại của năm 2022 (đợt 2) bằng tiền mặt Xem
Nghị quyết 161/NQ/HĐQT 09/05/2023 Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tiền cổ tức năm 2022 (Đợt 2)” Xem
Nghị quyết 155/NQ/HĐQT 22/04/2023 Nghị Quyết ĐHDCĐ thường niên 2023 Xem
Nghị quyết 145/NQ/HĐQT 28/03/2023 Nghị quyết chấp thuận giao dịch với người nội bộ và người có liên quan Xem
Nghị quyết 144/NQ/HĐQT 28/03/2023 Nghị quyết thông qua báo cáo thường niên 2022, thư mời họp và các tài liệu họp HĐCĐ năm 2023… Xem
Báo cáo 21/03/2023 Báo cáo thường niên 2022 của Công ty Xem
Thông báo 108/23/TB-MRF 23/02/2023 MERUFA thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán Xem
Nghị quyết 138/NQ/HĐQT 22/02/2023 Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 Xem
Báo cáo 143/BC-HĐQT 13/01/2023 Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022 Xem
Nghị quyết 47/23/BC-MRF 13/01/2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 12, Nhiệm kỳ V (2021-2026 ) và dự kiến thời gian triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Xem
 Danh sách CĐ 06/01/2023 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022 Xem