Đóng

Công bố 24h 2024

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CÔNG BỐ

CÔNG VĂN NGÀY TRÍCH YẾU NỘI DUNG
ĐHCĐ 20/04/2024 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem
167/CB-MRF 22/03/2024 Giải trình và trả lời công văn số 701/SGDHN-QLNY ngày 21/03/2024 về việc từ chối tiếp nhận CBTT đối với BCTC kiểm toán năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội Xem
134/24/TB-MRF 06/03/2024 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem
192/24/NQ-HĐQT 06/03/2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Xem
Báo Cáo quản trị 26/01/2024 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023 Xem
189/24/NQ-HĐQT 16/01/2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 17, Nhiệm kỳ V (2021-2026 ) và dự kiến thời gian triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem
69/24/CB-MRF 13/01/2024 Merufa công bố thông tin Giấy chứng nhận doanh nhiệp thay đổi lần tứ 11 Xem
68/24/CB-MRF 12/01/2024 Merufa công bố thông tin “Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn” đến cuối năm 2023 Xem