Đóng

Đại hội cổ đông

17/09/2020

Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường 2020


 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 09 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(Thời gian họp từ 8h00 – 11h00 ngày 26/09/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Ghi chú

8h00 – 8h30

Đón khách và đăng ký Cổ đông

 

8h30 – 8h40

Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội:

 

 1

Khai mạc, giới thiệu đại biểu

 

2

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

 3

Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

8h40 – 8h50

Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)
Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa

8h50 – 9h30

Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:

 

 1

Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty

2

Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ có chuyển đổi thành cổ phiếu
3 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

4

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo phương án lựa chọn người lao động (ESOP)

5

Tờ trình thông qua việc giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

9h30-10h00

Thảo luận

10h00- 10h10

Giải lao

10h10-10h40

Thông qua các Tờ trình trên


10h40-11h00

Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

11h00

Bế mạc Đại hội

 

Ghi chú:
Các Tài liệu và các tờ trình đều có trên trang Web merufa.com.vn; trên HNX và UBCKNN.Đại hội cổ đông Related