Đóng

Đại hội cổ đông

14/09/2017

Đại hội cổ đông 2014

Biên bản Đại Hôi đồng cổ đông thường niên MERUFA 2014 (updated 19.4.2014- 13.00 PM) New Xem
1 Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2014 Xem
2 Giấy ủy quyền họp Đại hôi đồng cổ đông MERUFA 2014 Xem
3 Thông báo cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức  năm 2013 (đợt 1) Xem
4 Chương trình Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2014 Xem
5 Báo cáo kiểm điểm thưc hiện Nghị quyết của HĐQT, kỳ họp 3, nhiệm kỳ III (họp tháng /2013) Xem
6 Báo cáo Quản trị 2013 tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 Xem
7 Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quyết định của  Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Xem
8 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty năm 2013 Xem  
Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty Quý I năm  2014 Xem
Kế hoach sản xuất, kinh doanh năm 2014 Xem
9 Mười sự kiện tiêu biểu của MERUFA năm 2013 Xem
10 Phương án phân chia lợi nhuận công ty năm 2013 Xem
11 Kế hoạch phân phối lơi nhuận sau thuế năm 2014 Xem
12 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2013 tóm tắt (cần Add-on PDF vào IE, FireFox để xem trên trình duyệt hoăc download về) Xem
13 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2013-toàn bộ (cổ đông có thể liên hệ P.Tài vụ công ty xem toàn bộ bản in) Xem
14 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2013 Xem
15 Báo cáo thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần MERUFA Xem
16 Mục tiêu chất lượng công ty MERUFA năm 2014 (theo ISO 9001-2008) Xem
17 Các hình ảnh, biểu đồ, chỉ tiêu kinh tế 2011-2013 Xem
Đại hội cổ đông Related