Đóng

Đại hội cổ đông

14/09/2017

Đại hội cổ đông 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2015 (NEW – updated 20-4-2015) Xem
1  Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem
2  Mẫu giấy ủy nhiệm tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem
3  Thư mời cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức  năm 2014 (đợt 1) Xem
4  Chương trình Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem
5  Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quyết định của  Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Xem
6 Báo cáo Quản trị công ty cổ phần MERUFA năm 2014 Xem
7  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty năm 2014, 3 tháng  2015                                  T/hiên2014
T/hiệnQui1/15 
K/Hoach2015
Kế hoach sản xuất, kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2015
8  Mười sự kiện tiêu biểu của MERUFA năm 2014 Xem
9  Phương án phân chia lợi nhuận công ty năm 2014 và Kế hoạch 2015 PcLn2014 KH Ln2015
10  Báo cáo Kiểm toán Tài chính 2014  Xem
11  Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2014 Xem
12  Một số quy đinh trong việc bầu cử bổ sung Hôi đồng Quản trị, Ban KS Cty nhiêm kỳ 3 (2012-2017) Xem
13  Danh sách đề cử bổ sung vào Hôi đồng Quản trị MERUFA nhiêm kỳ 3 – xem sơ yếu lý lịch tại đây Xem
14 Danh sách đề cử bổ sung vào ban Kiểm soát MERUFA nhiêm kỳ 3 –  xem sơ yếu lý lịch tại đây, tại đây Xem
Đại hội cổ đông Related