Đóng

Quan hệ cổ đông

03/07/2021

Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY – CN TP.Hồ Chí Minh

Ngày 03/07/2021 Công ty Cổ phần Merufa đã ký kết Hợp đồng soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

– Hợp đồng kiểm toán số: 027/2021/UHYHCM-HĐKT ngày 03/07/2021.

– Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ (trụ sở): Lầu 5, 146 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

 

<File công bố>

Quan hệ cổ đông Related