Đóng

Đại hội cổ đông

14/09/2017

Đại hội cổ đông 2016

0 Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2016- newly updated Xem
1 Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2015 (updated 20-4-2015) Xem
2 Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem
3 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem
4 Thư mời cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức  năm 2015 (đợt 1- 6%) Xem
5 Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT Merufa khóa III (2012-2017) Xem
6 Chương trình Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem
7  Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quyết định của  Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Xem
8 Báo cáo Quản trị công ty cổ phần MERUFA năm 2015 Xem
9 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty năm 20153 tháng  2016                             T/hiên2015
T/hiệnQui1/16 
K/Hoach2016
Kế hoach sản xuất, kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2016
10 Mười sự kiện tiêu biểu của MERUFA năm 2015 Xem
11 Phương án phân chia lợi nhuận công ty năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 PcLn2015
KH Ln2016
12 Báo cáo Kiểm toán Tài chính 2015 tóm tắt (Quý cổ đông có thể xem toàn bộ BC Kiểm toán-Xin liên hệ P. Tài vụ) Xem
13 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2015 Xem
14 Một số quy đinh trong việc bầu cử bổ sung Hôi đồng Quản trị, Ban KS Cty nhiêm kỳ 3 (2012-2017) Xem
15 Danh sách đề cử bổ sung vào Hôi đồng Quản trị MERUFA nhiêm kỳ 3 Xem
16 Danh sách đề cử bổ sung vào ban Kiểm soát MERUFA nhiêm kỳ 3 (*)-xin xem Ghi chú Xem
17 Báo cáo thường niên năm 2015 của MERUFA Xem
18 Đôi nét về lịch sử MERUFA Xem
Đại hội cổ đông Related