Đóng

Đại hội cổ đông

13/10/2023

Đính chính thông tin tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 về việc phát hành cổ phiếu

Đính chính thông tin tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

<File đính kèm>

Đại hội cổ đông Related