Đóng

Thông tin công bố

06/05/2021

LÊ VĨNH SAN SAN – KẾ TOÁN TRƯỞNG – ĐĂNG KÝ MUA 1.500 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Vĩnh San San
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/05/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2021.

Thông tin công bố Related