Đóng

------ Thông báo -------

26/08/2018

Mẫu giấy UQ và Đề nghị chuyển khoản

Dành cho các cổ đông chưa lưu ký trên sàn giao dịch chứng khoán

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2017

Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

 

------ Thông báo ------- Related