Đóng

Quan hệ cổ đông

11/06/2021

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu

Quan hệ cổ đông Related