Đóng

Quan hệ cổ đông

16/10/2023

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

<File đính kèm>

Quan hệ cổ đông Related