Đóng

Thông tin công bố

14/05/2021

PHAN THANH NỠ – THƯ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY – ĐÃ MUA 20 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Nỡ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty
– Mã chứng khoán: MRF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 20 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 520 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: thị trường diễn biến không như mong đợi, không khớp lệnh
– Ngày bắt đầu giao dịch: 15/04/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2021.

Thông tin công bố Related