Đóng

Đại hội cổ đông

28/03/2024

THƯ MỜI HỌP & TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thư mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024(full)

STT NỘI DUNG File đính kèm
I Thông báo mời họp:
I.1 Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem tại đây
I.2 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Xem tại đây
I.3 Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội Xem tại đây
I.4 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Xem tại đây
I.5 Mẫu thẻ biểu quyết Xem tại đây
II Các tài liệu thông qua tại đại hội  
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Merufa Xem tại đây
III Các báo cáo  
1 Báo cáo kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT Xem tại đây
2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và KH 2024 của Ban kiểm soát. Xem tại đây
3 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán  Xem tại đây
4 Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT Xem tại đây
5 Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX
Xem tại đây
II.2 Các tờ trình  
1  Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT. Xem tại đây
2  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. Xem tại đây
3  Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023 Xem tại đây
4  Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 Xem tại đây
5 Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 Xem tại đây
6 Tờ trình về ngưng việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX Xem tại đây
7 Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan Xem tại đây
8  Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 Xem tại đây
III Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024  
III.1 Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2024 Xem tại đây
III.2 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 Xem tại đây
Đại hội cổ đông Related