Đóng

Công bố 24h 2018

 

gửi
Thay đổi nhân sự 16/07/2018 Quyết định miễn nhiệm chức danh KTT  16/07/2018

Xem tại đây

Nghị quyết 100/NQ-HĐQT Bất thường
14/07/2018
V/v triển khai thực hiện KH quí III, miễn nhiệm chức vụ KTT, chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 2017. 14/07/2018

Tải về tại đây

QĐ giải thể Cty CP Mỹ Bích-Công ty liên kết của Cty CP Merufa Bất thường
29/05/2018
MRF_CBTT về việc quyết định giải thể Công ty Cổ phần Mỹ Bích – Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Merufa 29/05/2018

Xem tại đây

Điều lệ Công ty 12/05/2018 Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua ngày 12/05/2018 14/05/2018

Xem tại đây

Biên bản ĐHĐCĐ 2018 12/05/2018 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức ngày 12/05/2018 13/05/2018

Xem tại đây

Nghị quyết 2018 Bất thướng
12/05/2018
Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2018 ngày 12/05/2018 13/05/2018

Xem tại đây

Báo cáo của HĐQT Bất thường
09/05/2018
Báo cáo 2018 của HĐQT về tình hình quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh …. 09/05/2018

Xem tại đây

Thư mời họp Bất thường
27/04/2018
Thư mời tham dự Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hôi
27/04/2018

Xem tại đây

CV của sở KH & ĐT Tp Hồ Chí Minh Bất thường MERUFA – Công văn của Sở Kế hoach và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh đồng ý về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 26/04/2018

Xem tại đây

Thông báo (2) Bất thường 13/04/2018 MERUFA – Đính chính thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự  hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13/04/2018

Xem tại đây

Thông báo Bất thường 11/04/2018 MERUFA – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự  hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 11/04/2018

Xem tại đây

Thông báo của HĐQT Bất thường 05/04/2018 MERUFA – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 05/04/2018

Xem tại đây

Quyết định của HĐQT Bất thường15/01/18 MERUFA – Quyết định cử người công bố thông tin của HĐQT 15/01/2018

Xem tại đây

Giấy ủy quyền Bất thường15/01/18 MERUFA – Giấy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin 15/01/2018

Xem tại đây


CBTT bất thường
Bất thường 10/01/2018 MERUFA – THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KỂ TỪ 01-01-2018 08/01/2018


Xem tại đây