Đóng

Cong bo 24h 2022

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CÔNG BỐ

CÔNG VĂN NGÀY TRÍCH YẾU NỘI DUNG
115/BC-HĐQT 29/07/2022 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Xem
342/CBTT-CT 08/07/2022 Danh sách cổ nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng đầu năm 2022) Xem
310/CBTT-CT 27/06/2022 Công bố quyết định ký kết hợp đồng với cty kiểm toán UHY Xem
Nghị quyết 114/NQ-HDQT 20/06/2022 Tiếp tục lựa chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 2022 Xem
Thông báo 216/TB-CT 09/05/2022 V/v trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt Xem
Nghị quyết 106/NQ-HĐĐCĐ 09/05/2022 Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021 – Đợt 2 Xem
Nghị quyết 102/NQ-HĐĐCĐ 23/04/2022 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Xem
146/CBTT-CT 29/03/2022 Đính chính Báo cáo thường niên năm 2021 Xem
Báo cáo 24/03/2022 Đính chính báo cáo tài chính năm 2021 Xem
Báo cáo thường niên 19/03/2022 Báo cáo thường niên 2021 Xem
Báo cáo 15/03/2022 Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công Ty TNHH ĐT và TM Thiên Hải Link
BCTC 15/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 Link
Thông báo 10/03/2022 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Xem
Báo cáo quản trị 27/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 Xem
Thông báo 19/01/2022 Thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021  Xem
Nghị quyết 71/NQ-HĐQT 18/01/2022  Quyết định về việc ngày tổ chức ĐHĐCĐ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt… Xem