Đóng

Báo cáo định kỳ khác

Báo cáo định kỳ khác

 

 Tài liệu
Quản trị công ty Năm 2019 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2018 23/01/2019 Xem tại đây
Họp đại hội đồng cổ đông – thường niên Năm 2018 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức ngày 12/05/2018 16/05/2018 Xem tại đây
Quản trị công ty_Năm Năm 2017 MERUFA_CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2017 16/01/2018 Xem tại đây
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – thường niên Bất thường 28/04/2017 MERUFA_CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Cty CP MERUFA. 29/04/2017 Xem tại đây
Họp đại hội đồng cổ đông – thường niên Bất thường 28/04/2017 MERUFA-CBTT Bản Điều lệ Công ty CP MERUFA 2017 (mới) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 28/4/2017. 29/04/2017 Xem tại đây
Họp đại hội đồng cổ đông – thường niên Bất thường 27/04/2017 MERUFA_CBTT Báo cáo thực hiện 2016 và Kế hoạch SXKD 2017, Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 và Kế hoạch 2017 27/04/2017 Xem tại đây
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – thường niên Bất thường 16/04/2017 MERUFA_CBTT Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016_ Gửi lại theo yêu cầu của UBCKNN 17/04/2017 Xem tại đây
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – thường niên Bất thường 16/04/2017 MERUFA_CBTT Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 _ gửi lại – theo yêu cầu của UBCKNN 16/04/2017 Xem tại đây
Báo cáo thường niên Năm 2014 MERUFA_CBTT Báo cáo thường niên 2014_gửi lai – theo yêu cầu của UBCKNN 16/04/2017 Xem tại đây
Quản trị công ty_Năm Năm 2014 MERUFA_CBTT Báo cáo Quản trị Công ty năm 2014, gửi lại – theo yêu cầu của UBCKNN 16/04/2017 Xem tại đây
Báo cáo thường niên Năm 2016 MERUFA Công bố Thông tin: Báo cáo thường niên 2016 31/03/2017 Xem tại đây
Quản trị công ty_Năm Năm 2016 MERUFA – BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 03/02/2017 Xem tại đây
Báo cáo thường niên Năm 2015 MERUFA – Báo cáo thường niên năm 2015 03/02/2017 Xem tại đây
Quản trị công ty_Năm Năm 2015 MERUF-Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 03/02/2017 Xem tại đây